ENERGIA ODNAWIALNA POD LUPĄ

panelEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) bada wpływ unijnych przepisów na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Analizy prowadzone są w sześciu państwach członkowskich, w tym w Polsce. Członkowie EKES zbadają sytuację w poszczególnych regionach, przeprowadzą rozmowy z ministerstwami i zainteresowanymi podmiotami, odwiedzą też instalacje i projekty związane z energią odnawialną. Wszystko po to, by przygotować zalecenia dla członków Unii i Komisji Europejskiej, związane z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.

Energia, a w szczególności oddziaływanie dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych oraz rola społeczeństwa obywatelskiego i drobnych producentów w przyśpieszaniu transformacji energetyki, to jeden z najbardziej wrażliwych tematów w Europie. EKES zainicjował więc badanie wpływu pewnych elementów prawodawstwa unijnego, aby określić główne czynniki warunkujące sukcesy lub niepowodzenia.

Analizy prowadzone są w sześciu państwach członkowskich. Na zakończenie przeprowadzone zostaną warsztaty z udziałem podmiotów lokalnych, krajowych i unijnych. Sprawozdanie z badań zostanie opublikowane w formie broszury, a także na stronie internetowej EKES-u.

Szczegółowe informacje znajdują się w programie na naszej stronie.

Energia jest jedną z najistotniejszych i najbardziej wrażliwych kwestii w Unii Europejskiej. Jest to kluczowy czynnik wzrostu i konkurencyjności, lecz Europa jest bardzo uzależniona od państw spoza UE (ponad 80% ropy naftowej i ponad 60% zużywanego gazu pochodzi z importu). Energia odnawialna jest alternatywą, która również przyczynia się do realizacji celów Unii Europejskiej na 2020 i 2050 rok. Zasób ten jest wytwarzany przede wszystkim wewnętrznie i nie tylko chroni kraje przed przerwami w dostawach, lecz także przyczynia się do pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

Cele UE:

  • Na rok 2020: 20% więcej odnawialnych źródeł energii, 20% mniej zużycia energii i 20% mniej gazów cieplarnianych (w porównaniu z poziomem z 1990 r.).
  • Na rok 2050: ograniczenie zużycia energii (przejście na źródła niskoemisyjne) i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80–95% (w porównaniu z poziomem z 1990 r.). W związku z tym Komisja przedstawiła wnioski ustawodawcze w kluczowych dziedzinach, np. trzeci pakiet wewnętrznego rynku energii dla gazu i elektryczności, pakiet dotyczący infrastruktury energetycznej, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, które mają na celu wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i ograniczenie zużycia energii.

© Unia Europejska, 1995-2014

źródło: http://ec.europa.eu/polska/news/140408_zrodla_pl.htm