OZERISE- INTEGRACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I MIKROSIECIACH

Projekt OZERISE – Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach jest koordynowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl  i realizowany  pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są Związek Pracodawców Forum Energetyki OdnawialnejNMGApi Micon. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu  LIFE+  oraz NFOŚiGW.

Projekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych. W  ramach projektu w wytypowanych w drodze szczegółowych ankiet wybrano 10 gospodarstwa rolnych kwalifikujących się do projektu, u których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii.

Dostosowanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w gospodarstwie do pomiarów (i przyszłego montażu mikroinstalacji OZE)

Przed modernizacją

1

Po modernizacji

2

Ponadto, zostały zainstalowane urządzenia monitorujące wietrzność w terenie gospodarstwo i nasłonecznie.

Montaż meteorologicznego masztu pomiarowego do oceny lokalnych odnawialnych zasobów energii na terenie gospodarstwa rolnego

3

4

Na podstawie wyników pomiarów zużycia energii i warunków meteorologicznych  przygotowana jest odpowiednia internetowa aplikacja (kalkulatory) doboru systemów hybrydowych wszystkich rodzajów mikroinstalacji OZE, indywidualnie, z uwzględnieniem profili zużycia energii elektrycznej i ciepła na cele produkcyjne i bytowe  dla każdego z gospodarstw rolnych. Opracowany jest także system zarządzania energią w prosumenckim gospodarstwie rolnym.

Obecnie  prace badawcze w ramach projektu OZERISE są na etapie analizy i opracowywania wyników badań. Wyniki pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy dynamicznymi potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez mikroinstalacje OZE, które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych. Uzyskane wyniki posłużyły m.in. do symulacji korzyści dla prosumenta w różnych reżimach (okresach)  rozliczeń w systemie net-metering w różnych typach gospodarstw rolnych wyposażonych w różne mikroinstalacje OZE i ich konfiguracje. (Net-metering polega na rozliczeniu wyprodukowanej energii netto, tj. w takim rozliczeniu od ilości energii zakupionej przez właściciela domu (gospodarstwa rolnego) wyposażonego w mikro elektrownię OZE należy odjąć ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci elektroenergetycznej).

Poniżej przedstawiono wyniki symulacji dla gospodarstwa 6 osobowego korzystającego z małej elektrowni wiatrowej – MEWi (analogiczne analizy wykonano dla elektrowni słonecznej – PV)  i energii zakupionej u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (tzw. sprzedawcy zobowiązanego).  Symulację przeprowadzono, oddzielnie dla potrzeb produkcyjnych i  bytowych, dla trzech typów okresu rozliczeniowego: 6-miesięcznego (proponowanego w ostatnim projekcie ustawy o OZE), 1 tygodniowego oraz 1 godzinnego.   Do analizy wyników badań wprowadzono pojęcie współczynnika zużycia energii  wyprodukowanej przez mikroinstalację  OZE (tu MEWi)  do całkowitego zapotrzebowania na energię.

Udział autokonsumpcji/zużycia oraz nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z małej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW sprzedanej do sieci elektroenergetycznej w gospodarstwie domowym – potrzeby bytowe

Okres rozliczeniowy

Współczynnik zużycia energii  wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię

Udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka)

Godzinowy

49%

51%

Tygodniowy

69%

27%

6 – miesięczny

95%

0%

 

Z powyższej tabeli wynika, że w badanym gospodarstwie domowym w okresie bilansowania półrocznego więcej energii jest konsumowanej przez użytkowników na własne potrzeby. Wyniki potwierdzają liczbowo stawianą często tezę, że przy dobrze dobranej wielkości mikroinstalacji im dłuższy okres rozliczeń tym wyższy współczynnik autokonsumpcji  i mniej energii  sprzedawanej jest do sieci jako nadwyżki. A należy dodać, że wg Prawa energetycznego Prosument za energię odsprzedaną do sieci może otrzymać jedynie 80% ceny hurtowej  energii elektrycznej za sprzedaż wyprodukowanej energii.

Udział autokonsumpcji/zużycia oraz nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z małej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW sprzedanej do sieci elektroenergetycznej w gospodarstwie rolnym – potrzeby produkcyjne – o wielkości 150 ha

Okres rozliczeniowy Współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię Udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka)
Godzinowy

11%

36%

Tygodniowy

16%

7%

6 – miesięczny

17%

0%

 

W przypadku badanego  gospodarstwa rolnego o wielkości areału 150 ha udziały autokonsumpcji oraz sprzedaży nadwyżki uzależnione są od wielu czynników. Wytypowane do badań gospodarstwo rolne charakteryzuje się dużą energochłonnością, w ciągu półrocza: wrzesień – kwiecień zużyło – 24.774 kWh. W okresie październik – grudzień było największe zużycie energii, podczas suszenia płodów rolnych. W przypadku tego gospodarstwa,  w okresie rozliczeniowym godzinowym,  korzystniejsze jest zagospodarowanie energii wyprodukowanej (nadwyżki). Tylko 36% energii jest sprzedawane do sieci.  Profile chwilowego zapotrzebowania na energię charakteryzują się szczególnie dużą, skokową  zmiennością w przypadku produkcji rolnej. Dlatego w okresie największego zużycia energii elektrycznej zauważono brak wpływu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego.

Więcej: www.ozersie.pl

Wyniki badań i zasady optymalizacji technicznej i ekonomicznej doboru mikroinstalacji OZE i ich hybryd dla różnych  zostaną szczegółowo  omówione na seminariach jakie odbędą się na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w miesiącach  październik i listopad  br.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: asantorska@ieo.pl