PROJEKT RE-GREEN- ZIELONE BUDYNKI

Prezentujemy informację przesłaną nam przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

dabrowa_gornicza

Lokalny Plan Wdrożeniowy

Od kilku lat informujemy o projekcie, który dotyczy promowania innowacyjnych rozwiązań sprawdzonych w krajach (regionach) w nim uczestniczących. Jego zielono brzmiąca nazwa RE-GREEN ukazuje zakres tematyczny projektu, czyli zielone zarządzanie miastem, zielone systemy miejskie oraz zielone budownictwo.

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Planem Wdrożeniowym (LPW), w którym podsumujemy nasze spojrzenie na potrzeby i plany  gminy Dąbrowa Górnicza w trzech
w/w  wymiarach. Lokalny Plan Wdrożeniowy, przedstawia wizję, czyli całościowe, długoterminowe, spojrzenie w przyszłość – w jaki sposób my, jako planiści i twórcy lokalnej polityki, widzimy swój region w następstwie stworzenia  warunków dla rozwoju zielonego budownictwa.

 Cele projektu

Zdefiniowane w ramach Planu linie strategiczne, które mają przyczynić się
do urzeczywistnienia tej wizji, dotyczą  promowania i wdrażania zielonych zamówień publicznych, efektywnych i zrównoważonych systemów w budynkach, zielonych technologii w budownictwie i oświetleniu ulicznym oraz wzrostu zaangażowania społecznego i wiedzy
na temat zielonych technologii i sposobu postępowania. Największy nacisk położono
na konkretne działania miasta dla efektywnego wykorzystania zasobów oraz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie.

Eko Dąbrowa

Działania opisane w projekcie wpisują się w w/w linie strategiczne. Każde z nich ma łączyć sposób myślenia, działania i – co ważniejsze – inwestowania w miejskie przedsięwzięcia
w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Rolą projektu RE-GREEN oraz Lokalnego Programu Wdrożeniowego jest wzmocnienie świadomości eko-energetycznej mieszkańców miasta oraz poszczególnych grup związanych z dąbrowskim samorządem.

Dąbrowa Górnicza jest najbardziej zielonym miastem województwa śląskiego. Kojarzona do niedawna z ciężkim, zagrażającym naturalnemu środowisku przemysłem, dziś zmienia swe oblicze na turystyczno-rekreacyjne. Ekologiczne działania mogą przynieść znaczne oszczędności, które można zainwestować, przynosząc korzyści dla rozwoju społecznego
i ekonomicznego. Nasze miasto realizuje działania proekologiczne, które wpisują się w klimat projektu RE-GREEN.

Jakie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podjęła Gmina?

We wrześniu 2012 roku Dąbrowa Górnicza podpisała Porozumienie Burmistrzów
i przygotowała Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)
– informuje członek zespołu RE-GREEN UM, Patrycja Żytkowska. Inny kluczowy dokument – „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – zdefiniował nowe podstawy dla kontynuowanych dotychczasowych działań Gminy (np. termomodernizacji budynków) i uzupełnia linie działań wyznaczonych w SEAP. Udział w projekcie RE-GREEN
i cele Lokalnego Planu Wdrożeniowego wpisują się więc w realizowaną konsekwentnie od kilku lat strategię Gminy
dodaje.

 A co już widać?

Rozpoczęliśmy pilotażowy projekt zastępowania oświetlenia ulicznego w centrum miasta oprawami typu LED, który przyniesie oszczędności finansowe i podniesie efektywność energetyczną oświetlenia, a także wpłynie na zmniejszenie szkodliwych substancji do otoczenia. Okres zwrotu tego typu inwestycji szacuje się na ok. 3-5 lat. Obecnie możemy obserwować w jaki sposób działania te pozytywnie wpłynęły na nocny wizerunek miasta. Ponadto taki typ oświetlenia jest bardziej naturalny, co stwarza lepsze warunki dla przechodniów, kierowców oraz kamer monitoringowych, zapewniając większe bezpieczeństwo. Podjęliśmy również decyzję o całkowitej wymianie oświetlenia ulicznego usytuowanego wzdłuż Drogi Krajowej nr 94 oraz przy nowoprojektowanej drodze prowadzącej do Tucznawy. Łączna ilość opraw oświetleniowych wykonanych w nowoczesnej technologii LED przekroczy w roku bieżącym ilość 400 szt. Obecnie gromadzimy opinie od użytkowników dróg na temat praktycznego wykorzystania nowego typu oświetlenia mówi kierownik Referatu Zarządzania Energią UM, Marek Mrówka.

Dokonujemy również grupowego zakupu energii elektrycznej w połączeniu sił
z kilkunastoma innymi miastami z województwa śląskiego, co wg szacunków przyniesie tylko w roku bieżącym oszczędności sięgające 500.000 zł –
dodaje Marek Mrówka.

Udział mieszkańców

Wiemy jak podczas realizacji różnych inwestycji miejskich ważny jest bezpośredni udział mieszkańców w podejmowanych przez samorząd inicjatywach. Nie od dziś zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w działania na rzecz efektywności energetycznej oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Oto niektóre przykłady akcji angażujących mieszkańców: wymiana zużytych baterii na sadzonkę drzewka; budowa mini eko-miasta
z surowców wtórnych; tworzenie biżuterii z surowców wtórnych, wydanie komiksu na temat oszczędzania wody i podłączenia gospodarstw domowych do nowej kanalizacji.

 Dobre praktyki

Warto wspomnieć, że w dąbrowskim magistracie opracowano „Kodeks dobrych praktyk
w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej”
. Dokument jest zapisem norm i zasad postępowania w sferze zamówień publicznych. Pracownik Biura Zamówień Publicznych UM, Karol Chruściel, mówi m. in. o wprowadzeniu aspektów środowiskowych przy wszczynaniu poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, czy o wprowadzaniu do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wymagań w stosunku do przyszłego Wykonawcy (projektanta) zapisów uwzględniających rozwiązania środowiskowe. Urząd Miejski był też organizatorem seminarium Zielone budownictwo – poprawa efektywności energetycznej budynków, gdzie Chruściel omówił m.in. proekologiczne zmiany w środowisku prawnym, czyli słów kilka o możliwościach wprowadzania ekologicznych rozwiązań w zamówieniach publicznych.

 Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi ekologicznej, w celu zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno obecnie jak i przyszłych pokoleń.