PROJEKT USTAWY O OZE PRZEKAZANY DO KPRM

mg_logo_poziom_cmykMinister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

 Na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną, wprowadzone zostały poprawki do projektu ustawy.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

 • doprecyzowania przepisów regulacji;
 • wprowadzenie nowych definicji,
 • odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
 • gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
 • obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
 • obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
 • gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
 • mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 • potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
 • rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
 • określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
  w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
 • sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
 • niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
 • niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy, wraz z pełnym opisem uwag, jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

Mariusz Kozłowski, Jacek Dworzycki- na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0