UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZINTEGROWANYCH Z OZE

Celem projektu planowanego do realizacji przez ElectroTile Sp. z o.o. jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe w postaci wyodrębnionej organizacyjne jednostki, która będzie kontynuowała działalność polegającą na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Electrotile

Dzięki dotacji z EFRR w ramach działania 2.1. PO IR, możliwe stanie się utworzenie pierwszego w Polsce Centrum B+R, które będzie prowadzić zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowymi produktami i technologiami w branży materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaiką) przy współpracy z czołowymi jednostkami naukowym jak Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Ich rezultatem będzie opracowanie INNOWACJI PRODUKTOWYCH W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ (Zg. z def. Podręcznika OSLO) tj.:

 1. PROJEKT NR 1: Blachodachówka ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi–innowacyjny w skali światowej.Na pokrycie kosztów operacyjnych opracowania tego produktu ElectroTile Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. POIR w listopadzie 2016 r.
 2. PROJEKT NR 2: Inteligentne okno dachowe ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną
 3. PROJEKT NR 3: Żaluzja fotowoltaiczna pionowa montowana wewnątrz pomieszczeń

które następnie będą komercjalizowane poprzez sprzedaż licencji na technologię ich wytwarzania wyspecjalizowanym podmiotom, z którymi Wnioskodawca posiada podpisane listy intencyjne), a następnie wprowadzane na rynki docelowe (m.in. do: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Polska). ElectroTile Sp. z o.o. posiada pełną gotowość do realizacji inwestycji. Efektem przeprowadzonego projektu będzie m.in.:

 1. Rozwój współpracy ElectroTile z czołowymi polskimi jednostkami naukowymi (Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka),
 2. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne (dzięki stworzeniu nowych materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE),
 3. Wzrost nakładów na działalność B+R w stosunku do nakładów inwestycyjnych,
 4. Znaczący przyrost nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (15 osób).

W ramach projektu Wnioskodawca zakupi grunt o planowanej powierzchni ok 7.000 m2, na którym wybudowany zostanie budynek Centrum B+R (w skład, którego wejdzie: laboratorium clean room o planowanej powierzchni 1500 m2 oraz laboratorium konstrukcyjne o planowanej powierzchni 1500 m2), który następnie zostanie wyposażony w niezbędną aparaturę badawczą. W skład zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach niniejszego projektu wejdą:

 1. Wyposażenie laboratorium clean room
 2. Wyposażenie laboratorium konstrukcyjnego
 3. Linia fotowoltaiczna
 4. Urządzenia wspomagające prace B+R
 5. Poligon fotowoltaiczny do badań outdoor
 6. Specjalistyczne oprogramowanie

Dzięki uruchomieniu własnego Centrum B+R innowacyjnych materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaiką) możliwe będzie lepsze dostosowanie realizowanych przez Wnioskodawcę prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe, generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych oraz skrócenie czasu ich wdrożenia, które pozwolą na podniesienie efektywności prowadzonej przez ElectroTile działalności.

Linki

1. Strona www Electrotile: electrotile.com

2. Wyniki konkursu POIR 2.1:

a) wyniki: http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/

b) lista:  Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona 30 maja 2017 r.

Electrotile otrzymał najwyższą liczbę punktów i jest jednym z 3 największych projektów – otrzymał 12,3 mln dofinansowania na budowę 2 laboratoriów, zakup linii prototypowych i wyposażenia.

O firmie

Electrotile ma za zadanie tworzenie ekonomicznych modułowych produktów fotowoltaicznych zintegrowanych z materiałami budowlanymi. Posiada kompetencje inżynierskie i technologię precyzyjnych prac z ogniwami fotowoltaicznymi, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie produkcji masowej.

Liderem zespołu jest Władysław Farafonow, przez lata prowadził Nowoczesną Firmę S.A. (firma giełdowa, nf.pl – portal dla kadry kierowniczej o zarządzaniu z oglądalnością ok. miliona użytkowników, firma osiąga obroty ok 14-18 mln rocznie) oraz fundusz inwestycyjny Knowledge Hub Sp. z o.o. (ponad 25 spółek, łączne obroty ok 80 mln zł, ponad 150 pracowników). Obecnie ma się skoncentrować na prowadzeniu Electrotile.

O blachodachówce fotowoltaicznej

Blachodachówka fotowoltaiczna ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi, która znacząco przewyższy pod kątem parametrów użytkowych produkty substytucyjne (obecnie dostępne na rynku światowym) i który równocześnie będzie spełniał wszystkie wymogi prosumentów cechując się następującymi parametrami pojedynczego modułu:

1) Wysoka moc

2) Niska waga

3) Niski temperaturowy współczynnik mocy

4) Duża przewodność cieplna

5) Możliwość zmiany kąta nachylenia ogniwa PV w stosunku do blachodachówki

Korzyści:

 • fotowoltaika zintegrowana z taflą dachu
 • estetyka + fotowoltaika: wyjątkowa propozycja
 • cena – niższa od dachu z tradycyjnym panelem pv
 • bipv – jedyne ekonomiczne rozwiązanie na rynku
 • blachodachówka: 80% dachów w Europie

Firma obecnie prowadzi prace nad ukończeniem pierwszego prototypu gotowego do sprzedaży.